Sunday, April 23, 2017

người buồn nhất

cậu có biết người buồn nhất chính là người biết nhiều nhất, hiểu nhiều nhất, và muốn thông cảm cho người khác nhất không

nhiều lúc, mình chỉ muốn đập đầu vào đâu đó để quên đi những điều mình đã vô tình biết, vì mình không thể ngừng nghĩ là nó sai, nó sai hết chỗ nói rồi, nhưng mình cũng không thể ngừng thông cảm, tự đưa ra giải thích cho mình 

để mình không có chút suy nghĩ ghét bỏ người khác, đặc biệt là những người thân thương nhất


No comments:

Post a Comment